Analýza: Nejen pražská doprava – pod Bémovým vedením k „lepším zítřkům“?

18. prosince 2007 v 12:49 | iniciativa Praha jinak |  prohlášení iniciativy
Cílem této analýzy je pokus o objasnění některých událostí, které se ve druhé polovině roku 2007 odehrávají v pražské municipální politice, zejména v dopravě. Dění v Praze je v poslední době silně poznamenané prakticky neomezenou vládou absolutní většiny ODS v zastupitelstvu i městské radě. Řada rozhodnutí zástupců města v čele s primátorem Pavlem Bémem je tak kontroverzních, že stojí za to se zamyslet nad tím, zda je primátor a městská rada skutečně kompetentní k řešení složitých problémů hlavního města. Leccos naznačuje, že není.

V Dopravním podniku se dějí věci
Dopravní podnik hl.m. Prahy (DP) je pražským radním patrně už několik let trnem v oku. Pravicové radnici už tradičně vadí vysoká míra dotací do MHD ze strany města, a také údajné neprůhledné financování. Zatímco na tržbách z jízdného získá DP ročně asi 3 miliardy Kč, město musí poskytnout dotaci ve výši 8 miliard. Takto to fungovalo bez problémů mnoho let a výsledkem je hustá, kvalitní, fungující a všeobecně využívaná síť městské dopravy, která je vcelku pozitivně vnímána cestujícími a oprávněně se stává předmětem obdivu západních urbanistů.
V minulých dvou letech se v souvislosti se zdražením jízdného v roce 2005 začalo opatrně mluvit o krácení dotací. Je prý "světovým unikátem", když město dá na městskou dopravu čtvrtinu rozpočtu… V roce 2007 se město rozhodlo k radikálnímu kroku. Do funkce generálního ředitele DP byl jmenován Martin Dvořák, bývalý ředitel televize Prima. Dále bylo oznámeno, že DP pracuje "neefektivně", že je třeba "hledat úspory", takže podnik potřebuje "zeštíhlit, zefektivnit a dokončit restrukturalizaci". Pro tyto účely byla vybrána firma BNV Consulting, aby provedla během několika měsíců v podniku personální audit. Jedná se o firmu, která se specializuje na optimalizace, racionalizace a audity ve firmách a zejména v institucích veřejné správy, s cílem zvýšit "efektivitu, ziskovost" atd. Výsledkem personálního auditu byla reorganizace, jejíž součástí bylo rozhodnutí zrušit v DP kolem 900 pracovních míst. Asi 590 lidí bylo propuštěno, další neobsazená místa byla zrušena a část lidí odejde do jiných organizací. Cílem je ušetřit nějakých 220 miliónů Kč.
Součástí auditu je i transformace některých činností v DP. Řada činností bude vykonávána formou tzv. outsourcingu, tedy pomocí externích firem vybíraných na základě výběrových řízení a placených ve smluvních tržních cenách. Do těchto firem by měla přejít i část propuštěných lidí z DP. Již teď se takto organizuje např. úklid, stravování, v budoucnu se bude outsourcovat třeba správa počítačových sítí, prodej jízdních dokladů, údržba vozidel, oprava tratí atd.
Zdražení jízdného a la Hamburk
Audit zanalyzoval i strukturu financování DP a dospěl k závěru, že financovat veřejnou dopravu z dotací ve výši 73 % celkových příjmů je údajně do budoucna neudržitelné, protože je to příliš mnoho, a že je třeba zvýšit podíl příjmů z tržeb. Následně bylo auditem stanoveno potřebné zvýšení jízdného - jízdenka má stát 33 Kč. V prohlášení zástupců města byl dáván za vzor Hamburk, kde je údajně 80 procent příjmů místního dopravního podniku hrazeno z tržeb z jízdného. Na pozitivní aspekty levné městské dopravy (ekologie, všeobecná dostupnost) zjevně nebyl brán zřetel. Stejně nebyl brán ohled na rozdílnou kupní sílu v Německu a u nás, byly srovnávány pouze prosté ceny jízdenek.
Audity v dalších organizacích
Po skončení auditu u DP proběhly personální audity také ve všech městských rozpočtových a příspěvkových organizacích, jako školy, divadla, Technická správa komunikací, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, Ústav dopravního inženýrství, Útvar rozvoje města, Útvar hlavního architekta a jiných. I tyto audity prováděla firma BNV Consulting, i zde bylo výsledkem propuštění zaměstnanců a rozsáhlé organizační změny v dotčených institucích, např. celý Ústav dopravního inženýrství (ÚDI - 80 zaměstnanců) byl zrušen a menší část jeho zaměstnanců přechází na Technickou správu komunikací (TSK), byly sloučeny a zredukovány Útvar rozvoje města a Útvar hlavního architekta atd. Cílem tohoto snažení má být zrušení 190 pracovních míst a úspora dalších 55 milionů korun.
Audit nebo čistka?
Nabízí se ovšem otázka, proč to všechno. Proč se najednou ruší nebo transformují léta zavedené a pro město potřebné instituce? Řada věcí kolem toho je totiž značně podivných. A naznačuje možná úplně jiný cíl než jen pouhé úspory a reorganizaci.
Vezměme třeba osobu nového generálního ředitele DP Martina Dvořáka. Jedná se o osobu, která nemá s městskou dopravou po stránce kvalifikace a odbornosti nic společného. Je to prostě profesionální manažer - a údajně známý primátora Béma. Je velmi pravděpodobné, že je to jen figurka nastrčená radnicí, aby naplnila cíle a zájmy ODS. Racionálně vzato - jak může člověk, který předtím šéfoval soukromé televizní stanici, být jmenován ředitelem dopravního podniku, když v tomto oboru nikdy nepracoval, nemá odborné znalosti a nezná specifický charakter práce v městské dopravě? To však jemu ani radnici, jak se zdá, nevadí. "Řídit metro je stejné jako řídit televizi. Všechny firmy jsou stejné" říká Martin Dvořák. Tento dnes značně rozšířený postoj zejména pravicových kruhů může být ovšem do budoucna vážnou hrozbou pro kvalitu a funkčnost MHD v Praze. Ostatně, všichni víme, jak jsou na tom třeba privatizované nemocnice, řízené "profesionálními manažery", kteří o skutečné práci ve zdravotnictví nic nevědí, kteří se ovšem za každou cenu snaží o "ziskovost" a "snížení nákladů", často až pod únosnou mez...
Dalším zajímavým faktorem je samotná firma provádějící audity, tedy BNV Consulting. Tato firma vznikla podle údajů v Obchodním rejstříku v roce 2004. Své činnosti, provádění auditů v různých institucích státní správy a samosprávy, ale také v soukromých firmách, se tedy věnuje necelé tři roky. Trochu malé zkušenosti a krátké trvání firmy na to, aby dokázala objektivně posoudit způsoby práce a vhodnost organizační struktury "auditované" firmy. Zvláště, jde-li o tak zavedenou firmu s více než stoletou tradicí a zkušenostmi, jako je Dopravní podnik… Mezi "klienty" BNV Consultingu patřily např. České aerolinie, dále řada radnic měst a městských částí.
Audity probíhaly tak, že byla nejprve podrobně zkoumána organizační struktura firmy, nadřízenost a podřízenost jednotlivých složek a zaměstnanců, poté individuální pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců, které jsou součástí pracovních smluv, a následně byly auditorem učiněny osobní pohovory s každým ze zaměstnanců ohledně jeho pracovní náplně a uplatnění v podniku - nejprve s vedoucími pracovníky, poté s řadovými zaměstnanci. Je jasné, že pokud městských organizací byla celá řada a audity měly být hotové v průběhu několika měsíců včetně analýz, neměli auditoři více času než několik minut, maximálně několik desítek minut na každého ze zaměstnanců. Je to opravdu dostačující doba k získání nějakého objektivního pohledu na zaměstnance ohledně skutečné podstaty jeho práce? Dobrý zaměstnanec se svou práci učí dlouho, vyvíjí se, získává zkušenosti a odbornost, přijímá nové úkoly, osvojení si všech činností, návyků a pracovní rutiny trvá několik měsíců až několik let. Dá se tohle všechno vysvětlit auditorovi během několikaminutového rozhovoru? A dovede to vůbec pochopit auditor, který, jak známo, není odborníkem na dopravu, na projektování, územní plán atd.?
Na základě výsledků auditu byly navrženy změny organizační struktury, slučování "duplicitních činností" a rušení některých údajně zbytečných činností, ale i redukce pracovníků. Pokud podobnou práci dělali do té doby např. dva lidé, byli "zredukováni" na jedno pracovní místo. Přeživší zaměstnanec pak převzal i agendu kolegy. V řadě případů byli odvoláni zkušení vedoucí pracovníci, kteří v oboru pracovali řadu let, pod záminkou, že svou práci "manažersky nezvládli" atd. Na jejich místo byli dosazeni "vhodní" mladší, nezkušení, zato však určitě "profesionální" manažeři… Pro redukci pracovníků byl prý vypracován podrobný manuál, kde bylo výslovně a jmenovitě stanoveno, kdo má odejít a kým bude nahrazen.
Nelze pominout ani sociální stránku věci, že byli často "vyauditováni" i pracovníci vyššího věku, často těsně před důchodem, kteří ovšem byli pro své zkušenosti pro podniky užiteční. Pro tyto lidi je situace zvlášť tíživá, protože ti budou hledat práci velmi obtížně.
Zkrátka a dobře, lze vyslovit vážné pochybnosti, že firma BNV Consulting je skutečně seriózní firmou kompetentní k takové činnosti. V řadách nejen zaměstnanců Dopravního podniku sílí podezření, že je to spíše nastrčená firma, která má především za úkol eliminovat nepohodlné lidi. Výsledky auditu byly patrně známy předem… Ostatně výmluvný je text mailu, který již delší dobu koluje mezi lidmi nejen z DP:
"Společnost BNV Consulting, která provádí audity ve státní sféře a dalších podnicích, kde je u moci ODS pod zástěrkou auditu, ale ve skutečnosti jde o vyhazování nepohodlných lidí. Jedná se o to, že tito lidé by bylo "problematické" vyhodit na základě zákoníku práce, protože takovéto praktiky ZP neumožňuje. Proto se vybere instituce, kam se nasadí tato společnost s určitým politickým zadáním, pravděpodobně od P. Béma - kamaráda jednatelky spol. Tato společnost dostává tyto veřejné zakázky, přestože je nejdražší z nabízených auditorských firem. Na stránce http://www.bnvconsulting.com/bnv%20kdo%20jsme_zakladajici%20partneri.htm je uvedeno, že jednatelka založila společnost v roce 2000, ale dle výpisu z OR ale až v r. 2004. Podvod?
Cena auditu pro instituci se pohybuje okolo 8.000,- Kč v přepočtu na jednoho pracovníka.
(DP má 12 000 pracovníků - pozn. autora) Kolik tím pádem zaplatil DP hl. m. Prahy. Bude se kvůli tomu zdražovat jízdné?"
Není divu, že atmosféra v DP je od té doby značně nejistá a napjatá…
Ale nejen BNV Consulting má vliv na dění v Praze. Do hry vstupuje další společnost - Deloitte, což je mezinárodní poradenská a auditorská firma v oblasti daní, auditu, financí, práva, řízení lidských zdrojů a dalších činností. V této firmě má údajně nemalý podíl i generální ředitel Dopravního podniku Martin Dvořák. Také tato firma se podílela na auditech, také tato firma vytvořila vlastní studii cen jízdného, a dospěla k podobnému závěru jako BNV Consulting, že je nutné zdražit jízdné minimálně na 30 Kč…
U těch poradenských a auditorských firem ještě jedno malé zastavení. Poradenství je dnes neobyčejně lukrativní a výnosný obor. Poradenské firmy si za své analýzy a doporučení nechají pořádně zaplatit, ovšem nenesou již odpovědnost za to, když jejich doporučení nevede ke kýženému zlepšení ekonomické situace analyzované firmy. Jejich rady a doporučení často bývají bez záruky. Pokud se transformace podniku nedaří, obvykle se řekne něco jako "neposkytli jste nám dostatek informací", "neřídili jste se našimi pokyny", atd. Značné finanční prostředky zaplacené auditorům a poradcům tak často přijdou vniveč.
Je outsourcing opravdu tak výhodný?
Zamýšlený outsourcing činností Dopravního podniku je také samostatnou kapitolou. Je prý výhodný - jenže pro koho? Tvrdí se, že outsourcováním řady činností, které dopravní podnik až dosud prováděl ve vlastní režii, a tedy s nízkými náklady, podnik ušetří. Nebude prý muset zaměstnávat tolik lidí, když ty vybrané činnosti budou prováděny externími dodavateli. Při bližším zkoumání však zjistíme, že outsourcing je naopak nejdražší způsob realizace takových činností.
Nejprve je totiž nutné na určitou činnost, např. na opravy tramvají, vypsat výběrové řízení podle zákona. Již to něco stojí. Na základě tohoto řízení se vybere firma s nejvýhodnější nabídkou podle stanovených kritérií. Tato firma si pak za práci účtuje nikoliv nákladovou, ale tržní cenu na základě smlouvy. Dělá to přece kvůli zisku… A tržní cena je díky přidané hodnotě vždy výrazně větší než nákladová.
Ve specifických českých poměrech mají výběrová řízení ještě jednu zajímavou vlastnost - neprůhlednost. Dá se předpokládat, že o firmách, které budou mít "zájem" provádět outsourcované činnosti pro Dopravní podnik, bude, jak už je v této zemi zvykem, rozhodnuto předem někde "v zákulisí" a že nakonec nezvítězí nabídka nejlevnější nebo nejvýhodnější (pro občany), ale naopak ta absolutně nejdražší a nejhorší. Všichni víme, jak snadno lze výběrové řízení zmanipulovat. Že o to budou mít zájem zejména podnikatelské kruhy spjaté s pražskou radnicí, zastupitelstvem, městskou radou a panem primátorem, různé "spřízněné duše" a "kamarádíčci" někoho nahoře z ODS, je nabíledni. I takto se dá najít cesta k těm lákavým 8 miliardám ročně, co DP dosud dostává od města na dotacích… Možná ty dotace potom ani nebudou stačit, možná, že za pár měsíců zjistíme, že "je nutné" opět zdražovat jízdné v MHD, aby se ten penězovod nasytil.
Obecně vzato, to rozšíření outsourcingu má zajisté vliv i na makroekonomické ukazatele. Čím více zakázek a služeb bude v ekonomice outsourcováno, a tudíž placeno v tržních cenách, tím vyšší bude přidaná hodnota, a také daň z ní. To u činností prováděných vnitropodnikově, tedy nákladově ve vlastní režii, není. A součet přidaných hodnot všech statků a služeb na území státu za rok - to je přece definice hrubého domácího produktu! I tak lze v podstatě uměle vykazovat "vysoký ekonomický růst". Možná proto je outsourcing dnes ve vysokých podnikatelských kruzích a v představách neoliberálních ekonomů tak populární.
Komu vadil Ústav dopravního inženýrství?

Jedním z důsledků auditů a transformace je zrušení Ústavu dopravního inženýrství. Tento ústav se již dlouhá léta zabýval projektováním a hodnocením dopravních staveb a posuzováním různých vlivů dopravy na město atd. Po jeho zrušení část jeho zaměstnanců přechází na Technickou správu komunikací, což je ovšem instituce se zcela jinou působností - její činností je především technická údržba silnic a dopravního značení.
To je zdánlivě samo o sobě podivné. Město s miliónem obyvatel přece nemůže být bez odborné instituce, která se stará o rozvoj a plánování dopravní infrastruktury? TSK to nemůže nahradit. Věc se však vyjasní, pokud uvážíme, že ÚDI prováděl třeba taková měření jako intenzity silničního provozu, odhady budoucího vývoje zatížení komunikací v souvislosti s navrženými stavbami, hlukové mapy atd. A v řadě případů tyto výsledky byly v rozporu se zájmy a cíli pražského magistrátu. Ukazovaly totiž něco jiného, než by se líbilo zastupitelům města, kteří rádi vydávají "politická rozhodnutí" ohledně stavby příslušné komunikace, tunelu, atd.
U některých staveb bezohledně prosazovaných pražským magistrátem se na základě odborné analýzy ukázalo, že např. budovaný automobilový tunel dané oblasti neodlehčí, naopak přivede do oblasti další individuální dopravu, že vzroste hluková zátěž území, že se navzdory ujišťování (ze strany zástupců radnice) emise z výfuků nesníží, ale zvýší atd. To je třeba příklad tunelu Blanka (součást vnitřního městského okruhu v trase Troja - Stromovka - Špejchar - Myslbekova - Malovanka), který bude mít po dokončení výrazně negativní dopady na okolí. Dokonce tyto stavby často "pro jistotu" ani nemají provedenou analýzu EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), což je povinnost ze zákona - a také mj. jedna z podmínek pro dotace z EU. Asi věděli předem, jak by dopadla. Sporná je značná část městského okruhu, sporné je např. vedení dálniční trasy vnějšího pražského okruhu skrz městskou část Suchdol…
Nabízí se otázka: Nebylo zrušení ÚDI vlastně jakousi čistkou, pomstou, aby se umlčely nepohodlné názory odborníků, oprávněně kritizující celou koncepci pražské individuální dopravy? Překáželi lidé z ÚDI realizaci nesmyslných, politicky motivovaných "stranických" zájmů a "podnikatelských" záměrů? ODS už mnohokrát ukázala, že "politický zájem" těch nahoře, vydávaný pokrytecky za "veřejný zájem", je jí bližší než rozumné řešení přijatelné pro obyvatele města a racionální objektivní posouzení ze strany odborníků. Nějaká racionální vize řešení dopravy v Praze pak politikům zcela chybí.
Celý text analýzy najdete zde
 

23 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama